The Wooden Keg Tavern

The Wooden Keg Tavern
Name
The Wooden Keg Tavern
Location
Saint Clair, PA

1 W Caroline Ave
Saint Clair PA 17970